Giải pháp của chúng tôi dễ dàng áp dụng vào nhu cầu chấm công của doanh nghiệp

Chấm công

  • Chấm công qua mã qrcode, không tiếp xúc, không cần chạm
  • Chống gian lận
  • Kiểm tra lịch sử ra/vào chính xác
  • Báo cáo trực quan chi tiết
  • An toàn dữ liệu
  • Kết nối api truy xuất dữ liệu chấm công